Opening hours Chritmas 2021

Youngs

Thu - 23 dec
Fri - 24 dec
Sat - 25 dec
Sun - 26 dec

Fri - 31 dec

CLOSED
CLOSED
CLOSED
CLOSED

CLOSED

Løkka

CLOSED
CLOSED
CLOSED
CLOSED

CLOSED

Frogner

CLOSED
CLOSED
CLOSED
CLOSED

Munch

12 - 21
12 - 21
12 - 21
12 - 21
12 - 21
12 - 21
12 - 21